eftersom jag bytt könstillhörighet i tyskland, tänkte jag meddela det till skatteverket. könstillhörigheten lyder divers och är det tredje alternativet i tyskland. jag skickade in en begäran för att registrera denna könstillhörighet i sverige där jag är folkbokförd. jag bad även om att få byta personnummer till ett alternativ som inte följer tvåkönsnormen.

den 2019-09-10 avslår skatteverket min begäran om personnummerbyte och registrering av könstillhörighet. motiveringen är följande:

eftersom det enbart finns två juridiska kön i sverige, [det ena och det andra], kan en ändring av din registrering av könstillhörighet inte ske till ett tredje juridiskt kön. eftersom födelsenumret i personnumret motsvarar antingen [det ena eller det andra] kan skatteverket inte ändra ditt personnummer så att det motsvarar ett könsneutralt sådant.skatteverkets beslut

hela beslutet finns att ladda ner som pdf: 20190910_beslut_Redacted.pdf

motiveringen till avslag är alltså att folksbokföringslagen inte är kompatibel med min begäran. det går förstås inte an. min advokat på folkets juristbyrå och jag argumenterar såhär:

Potential till diskriminering

Strukturen som upprätthåller en tvåkönsnorm (som framgår i
folkbokföringslagens 18 § och regeringens proposition 2011/12:142)
kan vara diskriminerande enligt diskrimineringslagens 5 §(2008:567).
Det framgår att motiveringen som ledde till avslag i dnr xxxx grundar sig på folkbokföringslagens 18 §, vilket kan tolkas som en instruktion till att diskriminera enligt diskrimineringslagens 4 § avsnitt 62. Att förneka registrering av min könstillhörighet står dessutom i strid med lagens 3a § (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Frågan om fri rörlighet

Av art. 26 samt art. 45.1 fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (FEqF) framgår att personer som är medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer skall tillförsäkras frirörlighet inom unionen. Jag förnekas dock fri rörlighet eftersom min könstillhörighet registreras felaktigt hos Skatteverket. Verket är därför, i enlighet med principen om fri rörlighet, skyldigt att folkbokföra min korrekta könstillhörighet så som den utvisas av min passhandling.

nästa steg blir nu att överklaga beslutet.