överklagelse är skriven av Silas Aliki Quezada på folkets juristbyrå och öppas med följande ord:

Undertecknad får, i egenskap av ombud för klaganden och med stöd av bifogad fullmakt, härmed inkomma med följande överklagande av Skatteverkets beslut 2019-09-10 att avslå klagandens ansökan om ändring av personnummer samt ändring av registreringen av könstillhörighet i folkbokföringsdatabasen.

mina yrkanden i överklagan är att skatteverket upphävar beslutet, att jag tilldelas ett könsneutralt personnummer, samt att min könstillhörighet (X/divers) registreras i folkbokföringsdatabasen enligt min födelseattest och passhandling.

hela ramöverklagande finns att ladda ner här (c:a 520 KB): Ramöverklagande_mio_Redacted.pdf

jag tycker att det är viktigt med att synliggöra könstillhörigheter utöver [det ena] eller [det andra]. så länge den svenska regeringen håller fast vid tvåkönsnormen indelas alla personer i antingen [det ena] eller [det andra] och icke-binära personer såsom intersex personer osynliggörs.

upprätthållandet av tvåkönsnormen gör dessutom att vissa kroppar kan anses som oönskade. i sverige såsom i tyskland är det fortfarande en vanlig praktik att kirurgiskt intervenera när en kropp inte överstämmer med läkarnas och_eller föräldrarnas föreställningar om kön. sådana operationer kallas ibland för “korrigering” eller “anpassande”, men är i verkligheten könsförändrande. könsförändrande operationer hos personer som inte kan ge sitt samtycke är en skitdålig idé. finns inget mer att säga om det.

jag är övertygad att juridiskt kön bör helt och hållet avskaffas, då det är en rest från forna tider där människorna hade olika rättigheter beroende på kön. om könstillhörighet ska uppges så ska det vara  (1) baserat på personens självbestämmande och (2) utan kränkande krav på t ex medicinska diagnoser och kirurgisk eller medicinsk intervention.

denna överklagelse är min personlig bidrag till att tvåkönstänkandet tas upp i diskussioner och ifrågasätts.